Incentius a la Mobilitat Eficient i Sostenible per als Plans de Desplaçaments d’Empresa

24/05/2019

Pla de Desplaçaments d’Empresa

Ara és un bon moment per a totes aquelles empreses que voleu millorar la mobilitat relacionada amb la vostra activitat, molt especialment aquella vinculada a l’accés de les persones treballadores als vostres centres de treball, així com la mobilitat durant la jornada laboral.

A VAIC Mobility us poden ajudar a tirar endavant un Pla de Desplaçaments d’Empresa i a tramitar les subvencions relacionades amb el Pla MOVES.

Actuacions de mobilitat subvencionables

Actuació 1: Renovació de vehicle (fins a 700€ per motocicletes, 5.000€ per turismes i 15.000€ per autobús o camió)

Actuació 2: Instal·lació d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics  (entre 30 i 40% del cost subvencionable i fins a 100.000€ per beneficiari)

Actuació 3: Sistemes de flota de bici elèctrica (entre 30 i 40% del cost subvencionable i fins a 100.000€ per beneficiari)

1. Se considera actuación subvencionable, en los sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas: el proyecto, la obra civil, anclajes y bases del sistema, el coste de adquisición de las bicicletas y los gastos en software necesarios para gestionar el sistema de préstamo. La obra civil y adquisición de los distintos elementos del sistema no podrá producirse con anterioridad a la fecha de registro de la solicitud en la convocatoria correspondiente del presente programa. A tal efecto, en el caso de personas jurídicas públicas, se tomará como fecha de referencia para determinar tal fecha la de publicación de los pliegos de licitación, y en el del resto de personas físicas o jurídicas privadas la fecha de formalización de los correspondientes contratos de ejecución de obra civil, suministro de bienes y/o servicios.

2. Los sistemas podrán ser públicos o bien restringidos al ámbito de empresas o polígonos industriales.

Actuació 4: Suport a Plans de Desplaçaments d’Empresa – PDE o PTT (50% de cost subvencionable fins a un màxim de 200.000€ per beneficiari)

1. Se considera actuación subvencionable la implantación de actuaciones de movilidad sostenible en el trabajo o centros de actividad que tengan como objetivo actuar sobre la movilidad de los trabajadores, clientes o cualquier otro tipo de usuario en su acceso a un centro de actividad de una entidad concreta, para conseguir una mayor participación de los modos más eficientes, en detrimento de la utilización del vehículo privado con baja ocupación. Las actuaciones susceptibles de ayuda deberán estar incluidas en un Plan de Transporte al Centro de Trabajo (PTT), según la definición del artículo 103 de la ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

2. Se considerará coste subvencionable el coste asociado a la ejecución de las actuaciones planteadas. La ejecución de las medidas del plan para las que se solicita ayuda, deberán realizarse, en todo caso, con posterioridad a la fecha de registro de la solicitud en la convocatoria correspondiente.

3. El coste de elaboración del PTT solo será subvencionable si este se elaborase con posterioridad a la solicitud de la ayuda, y siempre que la elaboración del mismo esté acompañada de la puesta en marcha de alguna de sus actuaciones de tal manera que se consigan ahorros energéticos. El PTT será elaborado acorde a la metodología de la «Guía Práctica para la elaboración e implantación de Planes de Transporte al Trabajo» del IDAE, disponible en www.idae.es

4. Las actuaciones subvencionables que se deriven de un PTT específico serán las siguientes:

 • a) Actuaciones que faciliten el acceso al centro de trabajo a pie o en bicicleta (inversión en aparcamiento de bicicletas, dotación de vestuarios…).
 • b) Disposición de líneas específicas de transporte público y autobuses lanzadera a los centros de trabajo o actividad.
 • c) Actuaciones para facilitar y fomentar el uso del transporte público o colectivo.
 • d) Plataformas y sistemas de vehículos compartidos.

Terminis de sol·licitud

El termini per a presentar les sol·licituds es va iniciar el 21 de maig de 2019 i acabarà el 31 de desembre de 2019 o fins la finalització del pressupost.  

Documentació per a la sol·licitud

 • Escanejat del DNI o equivalent per a estrangers
 • Pressupost complet i detallat de l’actuació elegible.
  • En el cas d’adquisició de vehicles furgonetes o turismes (N1, M1) amb el descompte de 1.000€ realitzat per part del concessionari i també, del vehicle a desballestar l’anvers i revers del permís de circulació, la fitxa tècnica del vehicle a desballestar i el rebut de l’impost de tracció mecànica (IVTM) de l’any 2018.
 • En el cas que l’actuació superi els 15.000€ calen tres pressupostos.
 • En el cas que no sigui persona física, documentació acreditativa de les facultats de representació per la persona que presenta la sol·licitud.
 • En el cas d’una entitat vinculada o dependent del sector públic, declaració responsable on acrediti la seva adscripció.
 • Per a professionals autònoms, certificat d’alta al Cens d’Empresaris, Professionals i Retenedors emès per l’agència Tributària.
 • En el cas de no autoritzar la seva consulta, certificat acreditatiu d’estar al corren de pagament amb la Tresoreria de la Seguretat Social (TGSS)
 • En el cas de no autoritzar la seva consulta, certificat acreditatiu d’estar al corren de pagament amb l’Agència Tributària (AEAT)
 • En el cas de l’adquisició de vehicles M1 o N1, cal presentar el permís de circulació i la ITV del vehicle a desballestar que compleixi el criteri de titularitat i antiguitat per poder ser beneficiari.
 • Declaració sobre l’IVA, indicant si el suporta i no se’l pot deduir o si es troba subjecte a règim de prorrata general o especial d’aquest impost o si no el suporta i se’l dedueix.

Iniciar tramitació electrònica

Terminis de justificació i execució

El termini per presentar la justificació és de 12 mesos a partir de la data de resolució d’atorgament.

Execució:

 • Inici de l’execució: posterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Fi de l’execució: 12 mesos a comptar a partir de l’endemà de la data de la resolució d’atorgament.
Comparteix: