Criteris de gestió del servei de grua municipal de B:SM

Panoram Consulting
2019

Establiment de criteris de disseny per a la millora de l’eficiència de la gestió del servei de grues municipal de Barcelona, tenint en compte els nous reptes de la mobilitat urbana i metropolitana (superilles, eixos verds, prioritat per a vianants, carrils bici, distribució urbana de mercaderies, mobilitat compartida, micro mobilitat, etc.).