Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada dels P&R de Sant Joan i Quatre Camins

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
2020

Anàlisi de la mobilitat amb els diferents modes de transport als intercanviadors modals de Sant Joan i Quatre Camins (FGC), tenint en compte la mobilitat generada tant per les futures ampliacions de la capacitat dels P&R existents com per l’evolució prevista dels usos i activitats en els seus àmbits territorials referència.

A tal efecte, s’identifiquen els principals dèficits per accedir amb els diferents modes de transport, es quantifica la mobilitat generada en un horitzó a 10 anys, i posteriorment s’estableixen les mesures correctores dels dèficits detectats així com aquelles mesures que han de contribuir a prioritzar en un futur els modes de transport més sostenible en l’accés a l’estació.

En aquest cas, l’augment de l’ús del vehicle privat motoritzat en l’accés a l’aparcament P&R de l’intercanviador es valora també com una millora a escala metropolitana, per contribuir a transvasar cap al transport públic una part rellevant dels recorreguts dels desplaçaments interurbans en vehicle privat.