Eina per al càlcul dels impactes socials i ambientals de la mobilitat

Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona
2018

Actualització de l’aplicatiu de càlcul dels impactes ambientals i socials de la mobilitat per als Plans de Desplaçaments d’Empresa.

Què és un Pla de Desplaçaments d’Empresa?

És un conjunt d’actuacions calendaritzades i pressupostades que pretenen optimitzar la mobilitat dels treballadors i visitants d’una empresa determinada, afavorint l’ús de modes de transport alternatius al vehicle privat, racionalitzant l’ús del cotxe i gestionant la mobilitat de les mercaderies.

Per a què serveix l’eina per al càlcul dels impactes ambientals i socials de la mobilitat?

Aquesta eina és una guia per a la comptabilització dels principals efectes ambientals i socials que la mobilitat associada a l’activitat empresarial comporta per a la mateixa empresa i per al conjunt de la societat.

Quins impactes comptabilitza l’eina?

L’eina calcula el consum energètic, les emissions de gasos d’efecte hivernacle (CO2) i les emissions de gasos i partícules contaminants (òxids de nitrogen: NOx, NO2; i partícules: PM2,5).

Quina mobilitat té en compte l’eina?

L’eina calcula els impactes de la mobilitat d’accés de les persones treballadores (in itinere), la mobilitat durant la jornada laboral de les persones treballadores (in labore), la mobilitat de visitants i la mobilitat associada a la distribució de mercaderies.

Quines funcionalitats té l’eina?

L’eina permet distingir entre variables d’entrada (inputs) i variables de sortida (outputs o resultats).

Quines millores s’han introduït a la versió de 2018?

A partir dels requeriments de l’Autoritat del Transport Metropolità, l’equip de Vaic Mobility ha programat els processos de càlcul pertinents per tal d’introduir les següents millores a l’eina de càlcul:

– Comptabilització de la mobilitat de mercaderies.

– Inclusió dels contaminants NO2 i PM2,5.

– Actualització dels factors d’emissió segons la guia europea de càlcul d’emissions associades a la mobilitat rodada (EMEP/EEA  air pollutan emission Inventory guidebook 2016 – Last update June 2017).

– Inclusió de noves tipologies de vehicle: bicicleta elèctrica, furgoneta i camió.

– Actualització del parc de vehicles de la Regió Metropolitana de Barcelona per al darrer any disponible (2016).

– Augment de la precisió en els factors de consum i emissions de les diferents tipologies de vehicles: desagregació segons tipologia de vehicle, combustible, cilindrada, massa màxima autoritzada i any de matriculació (tecnologia euro).

– Classificació de l’estalvi de consum i emissions segons les principals estratègies d’actuació del PDE, per tal de visualitzar amb claredat quins són els esforços que tenes una major eficàcia en termes d’impactes ambientals i accidentalitat.

  • Canvi modal (promoure que les persones usuàries dels modes més contaminants possin a modes més sostenibles)
  • Variació dels km recorreguts (reducció de les necessitats de desplaçaments per motius de reubicació del lloc de feina o teletreball, reubicació de les reunions o intensificació de les teleconferències, etc.)
  • Increment de l’ocupació dels vehicles (programa per a compartir cotxe particular en l’accés a la feina, millorar eficiència de transport d’empresa o taxis, etc.)
  • Renovació del parc de vehicles (canvi cap a noves tecnologies menys contaminants)

L’última versió de l’aplicatiu es pot descarregar en el següent enllaç de la web de l’ATM

Eina de càlcul d’impactes d’un PDE