Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada pel canvi d’usos d’una nau a l’Ametlla del Vallès

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès
2022

Anàlisi de la mobilitat generada pel canvi d’ús de la nau Feliubadaló a l’Ametlla del Vallès. S’analitzen les condicions actuals d’accés en els diferents modes de transport (a peu, amb bicicleta, amb transport públic i amb vehicle privat) i es proposen les accions de millora necessàries per a absorbir la nova mobilitat generada fomentant l’accés amb els modes més sostenibles.
L’estudi es duu a terme segons es determina al Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. Per tal de quantificar els fluxos de trànsit entorn de la nau, es va dur a terme un treball de camp amb càmera de gravació durant 24 h.

Les propostes s’orienten a assegurar l’accés a peu i amb bicicleta a la nau, i es proposen els itineraris d’accés amb vehicle privat per tal de minimitzar la interferència amb la carretera BP-1432.