Estudi de mobilitat al barri de Mas Lluí de Sant Just Desvern

Ajuntament de Sant Just Desvern
2020

El barri de Mas Lluí de Sant Just Desvern esdevé un dels principals creixements urbanístics residencials de l’àrea metropolitana de Barcelona. Degut a la seva proximitat amb la capital, al seu caràcter eminentment residencial i a la seva ubicació particular, es fa necessari l’estudi dels accessos principals través de la trama urbana i industrial de Sant Just Desvern amb previsió

L’objectiu de l’estudi és identificar els principals accessos viaris al barri de Mas Lluí de Sant Just Desvern per tal d’avaluar la capacitat i grau de saturació viària en diferents escenaris d’augment progressiu de la mobilitat fins a assolir un volum estacionari corresponent a la compleció del procés d’urbanització.

L’estudi proposa mesures per garantir un nivell de servei adequat a la xarxa viària, millorar l’accessibilitat a peu, en bicicleta i en transport públic i garantir la seguretat viària.