Estudi de mobilitat i demanda captable per un servei de tramtren a l’entorn del massís de les Gavarres

Most Enginyers
2006

Avaluació de la demanda del nou Tramtren

 1. Característiques del servei rellevants per al càlcul
  2.1. Velocitats comercials i temps de recorregut
  2.2. Cobertura territorial de les parades
 2. Descripció general de les enquestes realitzades
  3.1. Model d’enquesta i mostra
  3.2. Activitat econòmica i mobilitat actual
  3.3. Coneixement i opinió respecte al transport públic existent
  3.4. Interès general en el nou tramtren
  3.5. Utilitat personal declarada
 3. Avaluació general de la demanda
  4.1. Demanda intermunicipal en l’àmbit d’estudi
  4.2. Demanda intra i intermunicipal dins el sistema urbà Girona Centre
  4.3. Demanda intramunicipal en altres municipis de l’àmbit
  4.4. Demanda total
  4.5. Altres demandes potencials no comptabilitzades
 4. Avaluació de la demanda per trams
  5.1. Demanda i característiques del servei en dia feiner
  5.2. Demanda i característiques del servei en dia festiu d’estiu
  5.3. Demanda per trams segons escenaris
 5. Avaluació de la demanda per alternatives d’execució