Estudi de trànsit a l’Ametlla de Mar

Ajuntament Ametlla de Mar
2022

L’objectiu de l’estudi és realitzar un estudi de trànsit per avaluar l’impacte de la mobilitat generada pel desenvolupament del Pla Parcial del sector PPU21 a la carretera N-340, la carretera TV-3025 i a l’enllaç d’aquesta amb l’autopista AP-7 a l’Ametlla de Mar.

Es duu a terme un treball de camp per tal de determinar la mobilitat actual a les principals vies afectades. Es realitzen dos aforaments amb càmera de 24 h de durada i dos aforaments pneumàtics d’una setmana de durada a partir dels quals es determinen els fluxos de vehicles a la zona d’estudi.

Per tal d’avaluar l’impacte de la mobilitat generada a la xarxa existent es realitza un model de trànsit amb el programari Aimsun Next. Se simulen diferents escenaris, incorporant la mobilitat generada prevista i incorporant la mobilitat turística a l’estiu.