Estudis previs de la xarxa ciclable bàsica de Sabadell

Ajuntament de Sabadell
2016

L’estudi duu a terme una proposta de xarxa ciclable bàsica per al municipi de Sabadell, tenint en compte:

  • Els estudis previs realitzats.
  • Els principals centres atractors i generadors de viatges.
  • La mobilitat global, intra i intermunicipal.
  • Les línies de desig de mobilitat dper als principals motius de desplaçament (educacional, laboral, comercial i lleure/natura).
  • La xarxa ciclable actual.
  • La xarxa viària existent i prevista.
  • El pendent per trams de tots els vials.
  • La cobertura territorial en relació a la densitat de població.
  • Les principals connexions intermunicipals.

Addicionalment, l’estudi planteja unes tipologies de solucions tipus en funció de la xarxa viària per la qual es plantegen les connexions.

Enllaç al document presentat per l’Ajuntament de Sabadell: pla_director_bicicleta.pdf