Mobilitat d’espectacles i grans esdeveniments

Autoritat del Transport Metropolità
2020-2021 (en curs)

Actualment, no existeix una única legislació que reguli la mobilitat generada pels grans esdeveniments a Catalunya. Els espectacles i activitats obertes al públic a Catalunya es troben regulades per la LLEI 11/2009  i el Decret 112/2010. Els espectacles i activitats puntuals no es troben regulats pel Decret 344/2006, excepte si un gran recinte/Emplaçament fa canvis profunds en les seves instal·lacions i resulta necessari vehicular-ho per mitjà d’una figura urbanística (per exemple l’Espai Barça). Així doncs, es troba necessari establir un marc regulador homogeni en el marc de la nova llei de mobilitat que reguli la mobilitat dels grans esdeveniments a Catalunya.

En aquest projecte es duu a terme una caracterització del marc regulador actual de la mobilitat de grans esdeveniments a Catalunya i un benchmarking de polítiques de regulació de la mobilitat de grans esdeveniments arreu del món, així com exemples de bones pràctiques al nostre país.

S’analitzen els casos de Brussel·les, Suïssa, Adelaida (Austràlia), Victòria (Austràlia) com a exemples de regulació internacional i els casos dels partits de lliga al Camp Nou, el festival Cruïlla i el festival Canet Rock entre d’altres com a exemples de bones pràctiques de grans esdeveniments a Catalunya.

A partir dels exemples de bones pràctiques i dels exemples de regulació internacionals s’elabora una primera proposta de regulació que ha de servir de base per a la futura llei de mobilitat.