Pla de senyalització viària de les urbanitzacions d’Alella

Ajuntament d'Alella
2020-2021

L’estudi de senyalització viària a les urbanitzacions de Can Comulada, Mas Coll i Alella Parc té com a objectiu endreçar l’espai viari d’aquestes urbanitzacions situades als àmbits de muntanya d’Alella, al Maresme.

Els objectius del projecte són:

➜ Maximitzar la seguretat en cas d’evacuació

➜ Millorar la seguretat viària (corbes pronunciades, canvis de rasant, etc.) i evitar velocitats excessives de circulació

➜ Garantir el pas de l’autobús, els camions d’escombraries i bombers

➜ Ordenar l’aparcament irregular en voreres

➜ Oferir una imatge més endreçada i homogènia de l’espai viari

➜ Realitzar les actuacions amb el màxim consens veïnal

A tal efecte es proposen les accions de senyalització vertical, horitzontal i d’abalisament necessàries per garantir la seguretat viària de manera més endreçada que a l’actualitat.