Pla de Desplaçaments de Caixabank

Caixabank
2016

La seu de Caixabank, amb més de 1.500 treballadors i 300 visitants diaris, esdevé un centre atractor i generador d’un important volum de desplaçaments.

En aquest sentit, esdevé de vital importància desenvolupar un Pla de Desplaçaments d’Empresa, amb l’objectiu d’optimitzar els patrons de desplaçament in itinere i in labore, i de minimitzar els impactes negatius de la mobilitat generada, tant a nivell econòmic com mediambiental.

A tal efecte, a partir d’una enquesta exhaustiva de mobilitat i d’un meticulós treball de camp es realitza la diagnosi de la situació actual, tenint en compte el repartiment modal, l’estat de les xarxes i l’oferta de serveis de transport. Addicionalment es compatibilitzen els costos actuals de la mobilitat (consum energètic, accidentalitat, emissions de gasos d’efecte hivernacle, emissions de gasos i partícules contamiants, etc.), i es duen a terme propostes d’actuació per garantir el compliment dels objectius del Pla, amb la seva corresponent priorització en funció d’una anàlisi cost benefici.