Pla Director de la Bici i els VMP de Teià

Diputació de Barcelona
2022

El Pla Director de les bicicletes i els VMP de Teià té com a objectiu planificar i establir les principals línies estratègiques per al foment de les bicicletes i els VMP per a l’horitzó 2030.

El pla parteix d’una diagnosi de l’oferta i la demanda existents. Es quantifica i classifica l’oferta d’infraestructura per a bicicletes i VMP al municipi i es fan 9 aforaments manuals i un aforament amb càmera de 24 h per tal que quantificar la demanda.

A partir de la diagnosi s’estableixen 25 propostes de millora organitzades en 10 eixos d’actuació que comprenen des de millores infraestructurals fins a accions de promoció i formació. S’estableix una xarxa bàsica ciclable per al municipi i es fa una proposta concreta d’actuació per a l’eix de la carretera de Teià.