Pla Director de la Bicicleta d’Argentona

Ajuntament d'Argentona
2018

El Pla Director de la Bicicleta d’Argentona té com a objectiu principal planificar les principals línies estratègiques d’actuació per a l’impuls de la mobilitat en bicicleta al municipi d’Argentona per a l’horitzó 2024.

Les línies estratègiques del Pla es centren en la infraestructura, la promoció i la gestió:

  • Quant a la infraestructura, el document duu a terme una proposta de definició de xarxa ciclable bàsica per a la mobilitat educacional, laboral, personal/comercial i de natura/lleure, tenint en compte el fet que la resta de la xarxa viària ha de ser igualment 100% ciclable. Alhora, es proposa una xarxa d’aparcament per a bicicletes en funció de la demanda existent i prevista, tenint en compte un nivell de seguretat adequat a cada tipologia d’ús, així com la intermodalitat amb bicicleta.
  • Pel que fa a la promoció, el Pla es centra en l’ús quotidià de la bicicleta, especialment en el foment de la bicicleta per a la mobilitat escolar i laboral.
  • Respecte a la gestió, el document desenvolupa propostes d’integració de la bicicleta en els instruments de planificació municipals.
Situació i itineraris existents
Anàlisis. Pendents i IMD
Solució per tram