Plànol de pendents de la xarxa viària metropolitana

Multiclient
2015-2019

Elaboració del plànol de pendents dels vials per trams de la Regió Metropolitana de Barcelona, amb l’objectiu d’orientar i assessorar a la planificació de les xarxes per a vianants i bicicletes municipals i intermunicipals.