Projecte d’urbanització d’una rotonda a Sant Cugat del Vallès

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
2016

El projecte tracta sobre la urbanització de la rotonda a Sant Cugat del Vallès entre l’Avinguda de Gràcia i la carretera de la Rabassada.

La solució proposada té l’objectiu de millorar la mobilitat de l’àmbit, tenint en compte els modes no motoritzats (vianants i bicicletes). A tal efecte, es planteja una solució que simplifica la intersecció actual i n’augmenta la seguretat viària.

Degut a l’escassa disponibilitat d’espai, s’ha optat per un carril bici inscrit a l’interior de l’anella de la rotonda. Per tant, es proposa una solució compartida on les bicicletes tenen prioritat.

Es realitza el projecte executiu tenint en compte:

  • Moviments de terra
  • Pavimentació
  • Senyals verticals i horitzontals
  • Semaforització
  • Enllumenat
  • Escorrentia
  • Xarxes de serveis: gas, telecomunicacions, telefonia…
  • Fases de projecte