En bici a la feina a l’Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Barcelona
2016

Anàlisi del potencial de la bicicleta com a mode de transport per a la mobilitat laboral, i propostes per al foment d’auqest mode de transport com a eina per a la mobilitat quotidiana.

L’estudi es basa en una enquesta exhaustiva de mobilitat realitzada a tots els treballadors i treballadores de la Gerència d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona.

Punts principals analitzats:

  • Anàlisi de la mobilitat per als diferents modes de transport: repartiment modal, temps de desplaçament i distribució per edat i sexe, tant per a la mobilitat in itinere com per in labore.
  • Anàlisi de la mobilitat en bicicleta: identificació del perfil d’usuaris principals en funció de la utilització de la bicicleta com a mode de transport per accedir a la feina.
  • Predisposició al canvi modal cap a la bicicleta: inquietuds i demandes dels treballadors i treballadores segons el mode de transport principal utilitzat.
  • Càlcul d’emissions de gasos i partícules contaminants associades a la mobilitat in itinere. Impacte ambiental del canvi modal cap a la bicicleta.