Projecte executiu per a la millora de la mobilitat al barri d’Horta

Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
2020

Projecte executiu per a la compleció de millores funcionals de Mobilitat a l’àmbit de Superilles del barri d’Horta, a Barcelona.

L’objectiu principal de les mesures incloses en el projecte executiu és consolidar el funcionament del model de jerarquia viària proposat al Programa Superilles, mitjançant el qual es desincentiva el trànsit de pas per l’interior de la trama urbana del barri, alhora que s’afavoreix la fluïdesa per al transport públic i vehicle motoritzat a les via bàsiques.

La prioritat de les actuacions és una millora de les condicions d’habitabilitat i una major prioritat dels modes no motoritzats i transport públic en l’esquema de mobilitat del barri i de la ciutat.

El projecte contempla actuacions de senyalització horitzontal, senyalització vertical, semàfors, pavimentació i drenatge.

Campoamor – Abans i després

Fulton – Abans i després
Tajo – Abans i després
Tajo – Abans i després
Plaça de l’Estatut – Abans i després