Redacció de plecs de senyalització urbana de Gavà

Ajuntament de Gavà
2020

Redacció dels plecs per al subministrament de materials per a la senyalització vertical, horitzontal i mobiliari urbà per a l’Ajuntament de Gavà.

Per a l’elaboració dels plecs es va fer una recopilació de preus de referència i normatives a complir dels materials més utilitzats, i es van detallar les característiques mínimes i els preus de referència per a qualsevol material que no hagués quedat recollit al plec.