Avaluació ambiental de la mobilitat

Avaluació ambiental de la diagnosi i propostes dels plans de mobilitat, mitjançant el càlcul del consum energètic i emissions de gasos d’efecte hivernacle, gasos contaminants associats a la mobilitat, acompanyant la redacció dels plans, els estudis ambientals i la seva tramitació.

A Catalunya, en base a la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, mentre no es duu a terme l’adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, a la normativa bàsica continguda a la Llei de l’Estat 21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació ambiental, s’han d’aplicar les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa bàsica.

En l’annex 1 de la Llei 6/2009, en relació al transport i la mobilitat s’estableix que estan sotmesos al procediment d’avaluació ambiental estratègica:

  • El Pla d’infraestructures de transport de Catalunya.
  • El Pla d’aeroports i heliports de Catalunya.
  • El Pla de ports de Catalunya.
  • Les Directrius nacionals de mobilitat.
  • Els plans directors de mobilitat.
  • Els plans específics de mobilitat.
  • Els plans de mobilitat urbana.
  • Els plans directors d’aeroports.
  • El Pla de transport de viatgers.

En el procediment d’avaluació ambiental estratègic ordinari, el promotor del pla ha de presentar un Document Inicial Estratègic (DIE, antic Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar) sobre el qual l’òrgan ambiental emetrà un Document d’abast de l’estudi ambiental estratègic (antic Document de referència). A partir d’aquí l’òrgan promotor realitza l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE, antic ISA) que adjuntarà a la documentació del Pla portada a aprovació inicial, sobre el que l’òrgan ambiental emetrà la Declaració Ambiental Estratègica (DAE, antic Acord sobre la Memòria Ambiental), que haurà de ser positiva per a l’aprovació definitiva del Pla.

En el procediment simplificat, el promotor ha de presentar directament el Document Ambiental Estratègic (DAE), sobre el qual l’òrgan ambiental emetrà resolució.