Estudis específics per mode de transport

Vianants i accessibilitat

Definició i concepció d’àrees de prioritat per a vianants i eixos cívics aglutinadors d’activitat humana (eixos de connexió de comerç, equipaments, zones verdes, parades i estacions de transport públic, etc.).

Bicicleta i mobilitat personal

El Pla Director de la Bicicleta (PDB) és l’instrument marc de la planificació de la mobilitat amb bicicleta a nivell municipal o de ciutat.

Transport públic i intermodalitat

Estudis per a la concepció i optimització dels serveis de transport públic, a escala urbana, metropolitana, autonòmica i estatal.

Circulació i seguretat viària

Estudis per a la millora de la fluidesa del trànsit a nivell urbà i interurbà amb l’objectiu de millorar el nivell de servei d’infraestructures viàries, tot garantint la seguretat viària i l’accessibilitat amb tots els modes de transport.

Aparcament de vehicles

Estudis per al dimensionament d’aparcaments per a totes les tipologies de vehicles, tenint en compte diferents patrons de mobilitat associats a diferents tipologies de persones usuàries.

Mercaderies i logística

Estudis per a la millora de la Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) en entorns urbans i metropolitans, per donar resposta als reptes actuals en matèria d’harmonització de les ordenances, logística nocturna de mercaderies, xarxa de microplataformes i punts d’entrega de proximitat i tarifació de la distribució urbana de mercaderies.