Plans de Desplaçaments d’Empresa

El Pla de desplaçaments d’empresa (PDE) és l’intrument de planificació de la mobilitat als centres de treball, promovent una major participació dels modes de transport més sostenibles i segurs i un ús més racional del vehicle privat motoritzat.

El PDE concerneix tots els desplaçaments de persones relacionats amb els centres de treball, és a dir, tant els desplaçaments entre el domicili i el lloc de treball com els desplaçaments professionals durant la jornada laboral, i tant per als treballadors/es propis, com per als treballadors/es d’empreses subcontractades que accedeixen al centre, així com per als clients i visitants, sempre que representin un flux de mobilitat significatiu.

Principals avantatges per als treballadors/es
• Presentar alternatives viables per a reduir l’ús del vehicle privat motoritzat.
• Avançar en la igualtat d’oportunitats per accedir al lloc de treball.
• Major seguretat en els desplaçaments i menys probabilitats de patir un accident greu.
• Menys problemes de salut i estat d’ànim més relaxat.
• Disminució del cost dels desplaçaments.
• Reconeixement del valor de contribuir a reduir el canvi climàtic, les emissions de gasos contaminants a l’atmosfera i el soroll.
• Millor relació entre companys de feina pel fet de compartir el procés d’elaboració així com els desplaçaments al centre.

Principals avantatges per a l’empresa o organització
• Increment de la productivitat i la competitivitat.
• Millora de la qualitat del servei ofert a clients i visitants.
• Reducció de l’accidentalitat, les baixes i l’absentisme.
• Disminució global de costos associats a la mobilitat i de l’espai que s’hi destina.
• Millora de la imatge de l’empresa pel seu comportament més sostenible i participatiu.

La diagnosi d’aquests plans es basa en bona mesura en l’anàlisi d’enquestes i bases de dades amb l’objectiu de conèixer de forma agregada els patrons de mobilitat associats als desplaçaments in itinere, in labore, de mercaderies i de persones visitants.

Exemples de projectes

Més projectes