Plans de Mobilitat Urbana

Els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMU o PMUS) són el document bàsic per configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya. D’acord amb allò que preveu la Llei 9/2003 de la Mobilitat, els seus continguts s’han d’adequar als criteris i orientacions establerts en el Pla Director de Mobilitat dels seu àmbit.

L’elaboració i l’aprovació dels PMU són obligatòries per als municipis que:

  • Tenen una població de més de 50.000 habitants i són capital de comarca, segons disposa la Llei 9/2003 de la Mobilitat.
  • Estan inclosos al Decret 152/2007 de protecció de l’ambient atmosfèric. D’acord amb el Pla d’actuació associat a la declaració de zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric (ZPEAA) pels contaminants diòxid de nitrogen i partícules en suspensió, corresponent a diferents municipis de les comarques del Barcelonès, Vallès Oriental, Vallès Occidental i Baix Llobregat, aprovades mitjançant el Decret 226/2006, tots els municipis inclosos en l’àmbit del pla d’actuació han de redactar el seu PMU.
  • Estan obligats a realitzar el PMU segons el Pla Director de Mobilitat (PDM) de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) 2007-2012, que va ampliar l’obligació de redactar PMU a tots els municipis de més de 20.000 habitants.

En resum, l’elaboració i l’aprovació dels PMU són obligatòries per als municipis que, d’acord amb la normativa de règim local o el corresponent pla director de mobilitat, hagin de prestar el servei de transport col·lectiu urbà de viatgers.

Els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMU o PMUS) tenen l’objectiu planificar de manera integrada les diferents xarxes que conformen el sistema de transport d’un municipi o conurbació, i preveure els instruments de gestió necessaris per a transformar la mobilitat urbana amb criteris de major sostenibilitat, equitat social, seguretat viària, impacte ambiental i competitivitat econòmica.

En aquells municipis obligats a realitzar un PMU, l’elaboració d’aquests plans ha de tenir una vigència de 6 anys, s’ha de dur a terme necessàriament de forma conjunta i participada amb la ciutadania, i s’ha de portar a aprovació al ple municipal, d’acord amb els criteris que estableix la Llei 9/2003 de la mobilitat.

Exemples de projectes

Més projectes