Projectes executius i seguiment

Projectes d’urbanització i senyalització viària

Projectes i avantprojectes de’urbanització i senyalització tenint en compte criteris funcionals de mobilitat: jerarquització viària, zones 30, carrers de prioritat per al vianant, superilles, eixos cívics, carrils bici, carrils bus, distribució urbana de mercaderies, regulació de l’aparcament, etc.

Projectes de carrils-bici i itineraris ciclables

Projectes i avantprojectes de disseny de carrils bici i itineraris ciclables, tenint en compte els criteris definits en el Manual per al disseny de vies ciclistes a Catalunya, el Manual de disseny de carrils bici de Barcelona 2016 i el Manual de disseny de vies ciclistes de la ciutat de Sabadell, redactat per l’equip de Vaic Mobility en el marc de la redacció del Pla Director de la Bicicleta de Sabadell 2019-2025.