Projectes d’urbanització i senyalització viària

Projectes i avantprojectes de’urbanització i senyalització tenint en compte criteris funcionals de mobilitat: jerarquització viària, zones 30, carrers de prioritat per al vianant, superilles, eixos cívics, carrils bici, carrils bus, distribució urbana de mercaderies, regulació de l’aparcament, etc.

Exemples de projectes

Més projectes