Obtenció i tractament massiu de dades

Aforaments i comptatges

Aforaments manuals i automàtics d’intensitat de trànsit de vianants, bicicletes, patinets, transport públic, cotxes i motos, adaptats a les especificitats del territori (trams, interseccions, rotondes, etc.).

Simulacions de trànsit

Simulacions macro, meso i micro per a anàlisi de trànsit: capacitat d’intereseccions, prioritat semafòrica per al transport públic, efectes sobre la xarxa viària d’actuacions de guany d’espai públic, etc.

Anàlisi SIG

Anàlisi de dades sociodemogràfiques i territorials, i extracció de conclusions mitjançant sistemes d’informació geogràfica.

Anàlisi video i ITS

Càlcul de la intensitat de vianants, bicicletes, vehicles de mobilitat personal, autobusos, cotxes i motos a partir de lectura d’imatges vídeo obtingudes amb una càmera de perxa telescòpica.

Enquestes

Realització i tractament d’enquestes com a eina de suport de la fase de diagnosi.

Més projectes