Aranya de trànsit per a mapes de soroll

Els mapes estratègics de soroll (MES) són una figura bàsica de suport a la gestió del soroll introduïda per la Directiva europea 2002/49/CE, que obliga als titulars de les grans infraestructures de transport i a totes les grans aglomeracions dels estats membres de la UE a elaborar aquests estudis cada 5 anys.

Tenen per objectiu:

  • Ús d’indicadors i mètodes comuns per avaluar els nivells de soroll ambiental.
  • Elaboració de cartografia a partir dels indicadors comuns a la UE.
  • Coneixement de la població exposada a determinats nivells de soroll.

Després de les 3 primeres fases executades, i davant la poca comparabilitat dels mapes realitzats i resultats fins llavors, degut a les diferències metodològiques utilitzades per a la seva realització, l’any 2015 es va aprovar la modificació de l’annex II de la Directiva 2002/49/CE sobre l’avaluació i gestió del soroll ambiental, amb la Directiva 2015/996, per la qual s’estableixen mètodes comuns d’avaluació del soroll.

Pel que fa a les dades de mobilitat, la metodologia comuna per a la fase 4 estableix l’elaboració d’una aranya de trànsit en format shape, que inclogui les dades d’intensitat mitjana horària (IMH), velocitat, tipus de via i de paviment i tipologia de vehicles.

 

Exemples de projectes