Subvencions del MITMA – FFE per a l’impuls de la mobilitat ciclista a les entitats locals

02/03/2023

[CAT] Subvencions MITMA FFE mobilitat ciclista | [ES] Subvenciones MITMA FFE movilidad ciclista

El darrer 24 de febrer s’ha publicat al BOE la convocatòria de subvencions per a l’impuls de la mobilitat ciclista. Aquestes en són les característiques principals:

– Subvencions finançades pel Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) i gestionades per la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE).

Subvencions per a entitats locals.

Municipis de menys de 50.000 habitants que no siguin capital de província.

Termini de presentació de sol·licituds: 25 d’abril de 2023.

Actuacions amb projecte en fase de redacció o bé aprovat a 25 de febrer de 2023.
No seran subvencionables actuacions en fase de licitació (amb anunci de licitació publicat o aprovació del plec corresponent) o execució d’obres.

Màxim una sol·licitud per entitat.

Actuacions amb un pressupost mínim de 300.000 €.

Subvenció de fins al 90% del cost de l’actuació amb un màxim de 500.000 . El cost restant l’haurà d’assumir l’entitat sol·licitant.

– Els beneficiaris podran rebre el 100% de la quantitat subvencionada de forma anticipada.

Subvenció compatible amb altres ajudes o subvencions rebudes per part dels beneficiaris per a les mateixes actuacions, sempre que la suma de les ajudes no superi el cost total de les actuacions programades.

– Les actuacions s’hauran d’executar en un termini de 18 mesos des de la resolució de la convocatòria. Existeix la possibilitat de pròrroga de 6 mesos sota l’autorització de la FFE

– Projectes d’inversió en infraestructures ciclistes per a la millora de la mobilitat ciclista, cicloturisme o ciclologística, posant èmfasi a la connectivitat amb estacions ferroviàries o altres nodes de transport. Es valora positivament que les acutacions combinin les 3 tipologies següents:

 • Vies segregades del trànsit de vehicles a motor, ja siguin:
  • Vies ciclistes a l’interior de nucli urbà.
  • Vies ciclistes que connectin diferents nuclis urbans d’un mateix terme municipal
  • Vies ciclistes que connectin el nucli urbà amb centres generadors de mobilitat fora del nucli urbà a menys de 10 km (polígons industrials, equipaments educatius, culturals o sanitaris, estacions de ferrocarril o parades de transport públic).
  • Millora de la continuïtat de vies ciclistes existents: passarel·les, passos inferiors, etc.
 • Aparcaments segurs:
  • Dins de nucli urbà.
  • Fora de nucli urbà però en nodes generadors de mobilitat quotidiana.
 • Comptadors de bicicletes 

Despeses subvencionables: redacció de projectes, execució de les obres, assistència tècnica per a l’execució de les obres, inversió en equips i materials (incloent equips informàtics i llicències de software relacionades directament amb les actuacions subvencionades), despeses de publicitat i difusió, l’IVA (a no ser que sigui susceptible de recuperació per part de l’entitat beneficiària) i un 6% de despeses indirectes.

Valoració de les sol·licituds sobre 100 punts (la puntuació mínima ha de ser de 40 punts):

 • Impacte (35 p): efecte transformador en la promoció de la mobilitat ciclista en desplaçaments quotidians. Es valoraran millores pel que fa a la connectivitat amb estacions ferroviàries o altres intercanviadors.
 • Qualitat (30 punts): disseny adequat, actuació ben plantejada i que persegueixi l’objectiu de la convocatòria.
 • Maduresa (25 punts): estat de preparació de les propostes, i grau de certesa sobre la seva finalització.
 • Rellevància (10 punts): coherència entre les actuacions proposades. Es valora la inclusió de la proposta en un pla estratègic.

Enllaç de descàrrega del model de sol·licitud

Comparteix: