Planificació integral de la mobilitat

Plans de Mobilitat Urbana

Els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMU o PMUS) són el document bàsic per configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya. D’acord amb allò que preveu la Llei 9/2003 de la Mobilitat, els seus continguts s’han d’adequar als criteris i orientacions establerts en el Pla Director de Mobilitat dels seu àmbit.

Plans de Desplaçaments d’Empresa

El Pla de desplaçaments d’empresa (PDE) és l’intrument de planificació de la mobilitat als centres de treball, promovent una major participació dels modes de transport més sostenibles i segurs i un ús més racional del vehicle privat motoritzat.

Plans Directors o Estratègics de Mobilitat

Els Plans Directors i Estratègics de Mobilitat són documents per a la planificació estratègica de la mobilitat, amb l’objectiu d’esdevenir un marc de referència per a les polítiques municipals i supramunicipals amb incidència en la mobilitat urbana i interurbana en tots els modes de transport.

Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada

Són l’instrument previst a la Llei de Mobilitat (Llei 9/2003, de 13 de juny, de la Mobilitat) per a la correcta integració dels aspectes de mobilitat sostenible i els seus costos en el planejament urbanístic, i que es desenvolupen a través del Decret 344/2006, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada.