Simulacions de trànsit

Simulacions macro, meso i micro per a anàlisi de trànsit: capacitat d’intereseccions, prioritat semafòrica per al transport públic, efectes sobre la xarxa viària d’actuacions de guany d’espai públic, etc.

Projectes

La pregunta no és per on han d’anar les bicicletes sinó com ho han de fer en cada via

En els darrers anys han proliferat les aplicacions de mòbil que mitjançant l’ús de sistemes GPS permeten monitoritzar i cartografiar els desplaçaments efectuats a peu, corrent, en bicicleta o en qualsevol altre mode de transport. Aplicacions com Endomondo, Sports Tracker, Runtastic, Strava o, Wikiloc han generat una nova manera de viure l’esport i l’espai públic, ja que ofereixen la possibilitat de compartir rutes, fer recomanacions i comparar-se amb altres usuaris.

Bicicleta + transport públic: una aliança guanyadora

La gestió eficient de l’oferta pública de transport passa necessàriament per polítiques que situïn la intermodalitat al més alt nivell en la conversió encara inacabada d’un model de de transport públic de línies a un model de xarxa. Aquesta visió àmplia de la cadena de transports, de la cadena modal, representa centrar la planificació en l’usuari final, és a dir, en la seva necessitat de connectar porta a porta el seu origen i la seva destinació.

Carrer bici: una proposta per a implantar la bicicleta en carrers veïnals

A la província de Barcelona existeixen al voltant de 1.000 urbanitzacions amb un nombre mig de 300 parcel·les, fet que concentra una part rellevant i creixent del conjunt de la població resident en aquest àmbit. Aquestes urbanitzacions es caracteritzen per tenir carrers estrets, amb un volum de trànsit reduït degut al seu caràcter veïnal, i amb unes condicions d’accessibilitat insuficients per als vianants, amb amplades lliures de pas sovint per sota de 1,20 metres, absència de passos de vianants i guals accessibles, etc. En molts casos les seccions de les vies es troben per sota del 9 metres d’amplada total i actualment es circula en un sentit de circulació mantenint una franja d’aparcament en calçada.