Sistema d’aparcaments segurs en estacions

OBJECTIUS

  • Proposar les característiques tècniques i de gestió d’un sistema integrat d’aparcaments segurs per a bicicletes a les estacions de transport públic de l’RMB que s’ajusti a les diferents realitats de les estacions ferroviàries i d’autobusos, i que permeti satisfer els requeriments de seguretat dels diferents perfils d’usuaris actuals i potencials.
  • Proposar un llistat d’ubicacions per a implantar aparcaments segurs per a bicicletes, per tal d’assolir l’objectiu d’habilitar 30 nous aparcaments segurs abans del 2012, tal i com es recull en la mesura EA2.10 del Pla Director de Mobilitat de l’RMB (pdM).

ÀMBIT DE L’ESTUDI

El conjunt de la Regió Metropolitana de Barcelona (7 comarques, 164 municipis), tot i que el contingut de la proposta podria ser aplicable al conjunt d’estacions de transport públic de Catalunya.

RESUM

L’estudi analitza el concepte de seguretat d’un aparcament, es proposa l’establiment d’uns nivells de referència i es defineixen unes tipologies bàsiques d’aparcament segur per a bicicletes. A més a més, s’hi mostren els resultats d’una recerca de casos implantats arreu, amb una breu descripció de fins a 36 experiències situades a Europa, Amèrica i Àsia, i una descripció amb profunditat de 9 de les experiències més rellevants per a representar les principals tipologies d’aparcament segur que s’han definit prèviament.

Altrament, es realitza una caracterització de les més de 300 estacions de ferrocarril i d’autobusos interurbans de l’RMB, per tal d’identificar-ne el tipus de flux de viatgers actuals, la població i pendents de l’entorn, l’oferta actual d’aparcaments per a bicicletes declarada pels operadors, etc., amb l’objectiu final de realitzar una estimació teòrica de la demanda potencial d’un servei d’aparcaments en cada una d’elles, que per al conjunt de l’RMB representa fins a 6.000 places, considerant els primers anys d’implantació. A més a més, es realitza un inventari de camp en 55 d’elles per tal d’identificar aspectes de l’entorn, l’espai disponible, l’accessibilitat, etc., que poden condicionar l’elecció de la solució d’aparcament més adient sobre el terreny.

La proposta del sistema d’aparcaments segurs per a bicicletes a l’RMB presenta 3 solucions infraestructurals tipus: (a) consignes, (b) gàbies modulars, i (c) recintes d’obra. Prioritàriament s’optarà per aparcaments a l’interior de recintes d’estacions amb accés independent les 24 hores / 7 dies a la setmana, si bé en molts casos l’espai disponible o la demanda potencial justifiquen solucions modulars a l’exterior. En tots els casos es requerirà la identificació electrònica dels usuaris o usuàries en els accessos als aparcaments, així com el marcatge amb un identificador visual de la bicicleta. Esdevé clau que els usuaris o usuàries disposin d’una modalitat de servei que els garanteixi una plaça en la seva estació habitual, i l’estudi estableix les condicions que s’han de donar per tal que la utilització del sistema pugui quedar vinculada a la utilització del transport públic i es pugui realitzar una gestió integrada entre tots els operadors de transport públic.

L’estudi detalla les prescripcions tècniques orientatives per a tots els elements que composen el sistema proposat i, en aquest sentit, vol esdevenir també un instrument de referència per als projectistes de les noves estacions de transport públic de l’RMB, que en tots els casos haurien d’incorporar des de la primera fase del projecte un aparcament segur per a bicicletes adequat a la demanda potencial de l’estació.

L’elecció de la millor solució estructural per a cada estació s’ha treballat a dos nivells. D’una banda s’ha identificat de forma orientativa la millor solució tipus per a totes les estacions de transport públic de l’RMB, i de l’altra, per a 35 estacions s’ha ajustat aquesta solució orientativa a partir de les dades del treball de camp per tal d’obtenir una solució viable, i se n’ha concretat la seva ubicació sobre fotografia aèria.

Finalment, s’ha realitzat una anàlisi econòmica per a diferents escenaris d’implantació a curt termini, i s’ha aprofundit en els resultats per a un escenari gestionat pels propis operadors de transport amb una inversió orientativa d’1 milió d’euros que permetria consolidar una xarxa amb més de 20 aparcaments i una capacitat global de gairebé 1.000 places. Cal destacar que si bé la demanda potencial del servei és significativa en un bon gruix d’estacions de l’RMB, la baixa quota modal actual d’accés amb bicicleta a les estacions obliga a considerar un procés de creixement moderat i progressiu de la demanda. Per aquest motiu, cal tenir present que els resultats econòmics són majoritàriament deficitaris i que la creació i manteniment del sistema genera uns costos fixes que representen ràtios per plaça importants si el sistema no s’amplia posteriorment per tal d’arribar al conjunt de la demanda potencial. En aquest sentit l’estudi proposa una estructura de tarifes i uns serveis complementaris al servei d’aparcament que poden permetre una reducció significativa del dèficit.

La clau de volta de la viabilitat econòmica del servei rau en la seva capacitat real per captar nous usuaris o usuàries cap al transport públic, fet que permetria generar ingressos suficients per al conjunt del sistema del transport públic. En tot cas, és imprescindible no oblidar el potencial impacte positiu de la implantació del sistema en quant a reducció de gasos contaminants, gasos d’efecte hivernacle, costos globals per als usuaris, i accidentalitat. Amb els càlculs presentats en l’estudi es conclou que no hi ha dubte que des d’aquesta perspectiva es tracta d’una inversió rendible a nivell social, ambiental, de seguretat i de salut.

Document del resum executiu