Noves ajudes per a la redacció de Plans de Desplaçaments d’Empresa a la província de Barcelona

05/09/2023

L’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona acaba de publicar en data 31 d’agost de 2023 una nova ajuda de 300.000€ per a la redacció de Plans de Desplaçaments d’Empresa (PDE) dins l’àmbit del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB), que actualment correspon al conjunt de municipis de les comarques de la província de Barcelona.

El PDE és l’estratègia de l’empresa per tal d’optimitzar la mobilitat de les persones treballadores i visitants, afavorint l’ús de modes actius i sostenibles, racionalitzant l’ús del cotxe i gestionant la mobilitat de mercaderies.

Quantia i condicions de les ajudes

La quantia màxima a rebre és de  7.000€ per a empreses individuals i de 9.000 per a agrupacions d’empreses, i pot representar entre un 50% i un 90% del cost total de redacció del pla segons les condicions establertes a les bases reguladores.

Els plans subvencionables hauran de tenir data posterior a la publicació d’aquest anunci, i s’hauran d’elaborar en un termini màxim de 3 anys.

El seu contingut mínim ha d’incloure:

– Realització d’una enquesta de caracterització de la mobilitat dels treballadors i/o visitants amb una mostra representativa.
– Donar compliment els objectius establerts en la metodologia dels PDE elaborada per l’Autoritat del Transport indicada a la base 2.
– Adequació de la proposta d’accions del pla als objectius definits en aquesta subvenció.

Empreses obligades

Actualment, segons l’Acord de govern GOV/127/2014 que va aprovar el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció atmosfèrica, han d’elaborar un Pla de desplaçaments d’empresa tots els centres generadors de mobilitat que generin més de 5.000 viatges al dia, d’acord amb el que estableix l’article 3.4 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada.
Així mateix, la Mesura EA6.3 del Pla Director de Mobilitat del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (en endavant SIMMB) 2020-2025 proposa que es redactin aquests plans a totes les empreses de l’àmbit 40 establert en el Pla d’actuació per la millora de la qualitat de l’aire amb 200 o més persones treballadores, i en la resta de l’àmbit SIMMB la necessitat de fer aquests plans es fixa en les empreses de més de 500 persones treballadores o bé que es considerin que són una implantació singular segons els requeriments del Decret que regula els estudis d’Avaluació de la Mobilitat generada.

Un cop realitzat el pla, l’ATM atorga a l’empresa un segell oficial de reconeixement.

Més informació a la web de l’ATM

A VAIC Mobility som especialistes en la redacció de Plans de Desplaçaments d’Empresa.

Contacteu-nos per a assessorar-vos en tot el procés de redacció i tramitació de les ajudes.

 

Comparteix: